img
  • Zadejte Vaši adresu
  • Otevřeno (10:30 - 21:45)
img

Zásady ochrany osobních údajů a souhlas klienta s poskytnutím osobních údajů

Provozovatel se zavazuje zpracovávat a nakládat s údaji a daty poskytnutými klientem v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to za účelem řádného plnění svých závazků ze Smlouvy. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, apod.), která jsou součástí objednání prostřednictvím internetových stránek provozovatele www.myfoodplace.cz jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje klienta nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávek (provozovatel, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Klient souhlasí se zpracováním, shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených smlouvách při využívání internetové stránky provozovatele za výše stanovených podmínek, a to na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu klientem. Klient tento svůj souhlas uděluje za účelem využívání jím poskytnutých osobních údajů pro řádné plnění povinností provozovatele dle Smlouvy a dále též pro marketingové účely provozovatele v oblasti stravování. Klient uzavřením Smlouvy výslovně potvrzuje, že byl předem seznámen s účelem, pro nějž dává provozovateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Provozovatel má povinnost, vymazat registrovaného klienta z databáze, v případě jeho písemné žádosti. V případě, že by se klient domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Je-li žádost klienta shledána oprávněnou, provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu klienta. Pokud si klient nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách apod., písemně sdělí tuto skutečnost provozovateli.

Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese:

Effectively, s.r.o., IČO: 28627369
Revoluční 1403/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
nebo na napsat e-mail adresu: sales@myfoodplace.cz